Vyberte fotografiuSúhlas so spracúvaním osobných údajov

V súlade s platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), odfotením/vložením/nahraním fotografie súhlasím, aby spoločnosť Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík, o.z. so sídlom Baltská 12003/33, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO: 518 246 55, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ako prevádzkovateľ spracúval fotografiu mojej osoby na účely zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa www.hejtujemdrogy.sk s cieľom propagácie projektu.

Zároveň som bol v zmysle platných právnych predpisov ochrany osobných údajov informovaný/á o mojich právach, najmä o (i) práve získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa ma týkajú ako aj právo získať prístup k týmto osobným údajom, (ii) práve na opravu nesprávnych osobných údajov a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) práve na výmaz („zabudnutie“) osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa spracúvali alebo v prípade neexistencie zákonnej požiadavky na ich ďalšie spracúvanie, (iv) práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) práve na prenosnosť osobných údajov, (vi) práve, aby sa na mňa nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ma týkajú alebo ma podobne významne ovplyvňujú, (vii) práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Súhlas je dobrovoľný a platí do písomného odvolania, najviac však po dobu piatich rokov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.